Copyright 2008 - 2009
Łukasz Włodyga
SKN-PB


statystyka
 

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO „PRODUCENCI BEZPIECZEŃSTWA”

przy Zakładzie Zarządzania Kryzysowego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Studenckie Koło Naukowe „Producenci Bezpieczeństwa”, zwane dalej SKN-PB, działa w ramach Zakładu Zarządzania Kryzysowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

  1. Czas działania SKN-PB jest nieograniczony.
  2. Siedziba SKN-PB mieści się w Warszawie przy ulicy Słowackiego 52/54, w Pracowni Zakładu Zarządzania Kryzysowego (Antresola, ob. 02, III piętro), telefon: (22) 5617 589, email: sknpb@sgsp.edu.pl.

§ 3

  1. SKN-PB może używać znaku graficznego, wyróżniającego go spośród innych organizacji, zwanego dalej logo. Logo stanowi własność SKN-PB i podlega ochronie.
  2. Wzór znaku graficznego stanowi załącznik A do niniejszego Statutu.

§ 4

  1. SKN-PB jest organizacją zrzeszającą studentów SGSP na zasadach dobrowolności.
  2. SKN-PB może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych zrzeszających inne koła naukowe lub instytucje o podobnym profilu działania.

II. CELE I ZADANIA

§ 5

  1. SKN-PB realizuje następujące cele:

a.    rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w zakresie nauk o zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i bezpieczeństwie;

b.    angażowanie studentów w pracę naukową i badawczą;

c.    wymiana doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami naukowymi z kraju i zagranicy;

d.    prowadzenie prac naukowo-badawczych pod kierownictwem pracowników naukowych SGSP;

e.    promocja SGSP oraz SKN-PB;

f.     rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków SKN-PB.

§ 6

Do realizacji celów wskazanych w § 5 SKN-PB wykorzystuje w szczególności następujące formy działalności:

a.    organizowanie różnych form dokształcania i samokształcenia,

b.    wykłady, konferencje naukowe, dyskusje organizowane samodzielnie przez członków SKN-PB oraz we współpracy z innymi organizacjami o podobnym zakresie przedmiotowym działalności,

c.    uczestnictwo w krajowych i zagranicznych seminariach i konferencjach naukowych,

d.    współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,

e.    prowadzenie serwisu informacyjnego SKN-PB na stronie internetowej SGSP,

f.     uczestniczenie w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

g.    przygotowanie o publikowanie broszur informacyjnych i innych publikacji mających na celu propagowanie działalności SKN-PB.

 

III. CZŁONKOWIE I OPIEKUN SKN-PB.

§ 7

  1. Członkiem SKN-PB może być każdy student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, niezależnie od trybu oraz kierunku studiów.
  2. Nabycie członkostwa SKN-PB następuje wskutek uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd SKN-PB, na wniosek zainteresowanego, tj. po uprzednim wypełnieniu oraz zainteresowanego deklaracji członkowskiej. Utrata członkowska następuje w przypadku:

a.    uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd SKN-PB;

b.    złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa w SKN-PB;

c.    zgonu członka SKN-PB;

d.    skreślenia z listy studentów;

e.    ukończenia studiów;

f.     wykluczenia z SKN-PB – w drodze uchwały Zarządu SKN-PB z powodu prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu SKN-PB lub długotrwałego nie wywiązywania się przez członka z przyjętych wobec SKN-PB zobowiązań.

  1. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z SKN-PB, o którym mowa w pkt. 2f powyżej, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków SKN-PB.

§8

Członek SKN-PB ma następujące prawa:

a.    czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz SKN-PB,

b.    prawo uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach SKN-PB na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz uchwałach władz SKN-PB;

c.    prawo korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i innych pomocy naukowych, będących w dyspozycji SKN-PB, przy czym członkowie SKN-PB odpowiedzialni są za mienie pozostające w ich dyspozycji;

 

d.    prawo do używania odznak i znaków SKN-PB, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania oraz Statutem SKN-PB,

e.    prawo do zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz SKN-PB we wszystkich sprawach dotyczących działalności SKN-PB.

§9

Do obowiązków członków SKN-PB należy:

a.    aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów SKN-PB;

b.    przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał SKN-PB;

c.    dbanie o mienie będące w dyspozycji SKN-PB i ponoszenie za nie odpowiedzialności;

d.    dbanie o dobre imię SKN-PB oraz propagowanie jego idei.

§10

Opiekunem SKN-PB jest osoba pełniąca funkcję kierownika Zakładu Zarządzania Kryzysowego SGSP.

IV. WŁADZE SKN-PB.

§ 11

Władzami SKN-PB są:

a.    Walne Zgromadzenie Członków;

b.    Zarząd.

§ 12

1.    Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą SKN-PB.

2.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a.    uchwalanie i zmiany Statutu SKN-PB;

b.    wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu;

c.    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;

d.    podejmowanie decyzji o rozwiązaniu SKN-PB;

e.    rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków SKN-PB.

 

§ 13

1.    Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu SKN-PB co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków SKN-PB.

2.    W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie SKN-PB.

3.    Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 14

1.    Zarząd SKN-PB składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika wybieranych bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.    Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

3.    Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków kończącego Kadencję Zarządu.

§ 15

1.    Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje SKN-PB na zewnątrz.

2.    Prezes Zarządu składa Komendantowi-Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności SKN-PB w terminie do dnia 15 października. Nie złożenie sprawozdania powoduje wykreślenie SKN-PB z rejestru uczelnianych organizacji studenckich SGSP.

3.    Prezes SKN-PB zobowiązany jest przedkładać Komendantowi-Rektorowi wszelkie zmiany w Statucie SKN-PB, zmiany we władzach SKN-PB, i aktualny wykaz członków SKN-PB.


V. Majątek Koła Naukowego SKN-PB

§ 16

1.    Działalność SKN-PB może być finansowana z wpływów członków SKN-PB w postaci składek członkowskich, darowizn od osób prywatnych lub firm, dotacji różnych instytucji społecznych lub Władz SGSP.

2.    W przypadku rozwiązania SKN-PB majątek SKN-PB przechodzi na własność SGSP.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 17

1.    Statut SKN-PB obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie Członków i zatwierdzenie przez Władze SGSP.

2.    W tym samym trybie dokonuje się zmian Statutu.

SKN-PB
Warszawa
ul. Słowackiego 52/54 Pracownia Zakładu Zarządzania Kryzysowego (Antresola, ob. 02, III piętro)
e-mail: sknpb@sgsp.edu.pl

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Pajacyk


Misie ratują dzieci www.misie.sos.pl
Misie Ratują Dzieci
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (13 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=